Kierownik ds. zarządzania projektami deweloperskimi

Praca w Alter Investment

Opis stanowiska

Alter Investment S.A. to spółka akcyjna aktywnie działająca na rynku nieruchomości. Deweloper rozwija swoją działalność na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem rynku trójmiejskiego, skąd wywodzi się marka. Drugą dziedziną w której specjalizuje się Alter Investment to fliiping tzn. zakup mieszkań, kamienic na rynku wtórnym następnie renowacja i sprzedaż.

Spółka działa na rynku mieszkaniowym i aktywnie dąży do zagospodarowania sektora nieruchomości inwestycyjnych jak i mieszkaniowych gotowych pod klucz. Firma wraz ze spółkami z grupy oraz sprawdzonymi partnerami działa kompleksowo, przeprowadzając całościowy proces deweloperski – od pozyskania gruntów w atrakcyjnych lokalizacjach, poprzez prace projektowe i organizację całego przedsięwzięcia, budowę, kończąc na sprzedaży lokali oraz zarządzaniu obiektem.

W związku z dynamicznym rozwojem działalności poszukujemy profesjonalnego kandydata na stanowisko:

Kierownik ds. zarządzania projektami deweloperskimi

Opis stanowiska:

 • kompleksowa organizacja działalności operacyjnej spółki w zakresie realizowanych projektów deweloperskich
 • pozyskiwanie kontrahentów, negocjowanie warunków współpracy, sporządzanie umów oraz monitorowanie prawidłowości wykonywania obowiązków umownych
 • zarządzanie ekipami budowlanymi
 • zaopatrywanie w niezbędne materiały i narzędzia pracy
 • tworzenie harmonogramów oraz kosztorysów
 • nadzorowanie robót budowlanych
 • bieżące monitorowanie oraz egzekwowanie terminowości i jakości realizowanych prac
 • nadzór nad firmami podwykonawczymi oraz pracownikami budowy
 • nadzór nad zgodnością prac z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, harmonogramem, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.
 • optymalizacja nadzorowanych procesów, występowanie z inicjatywami w tym zakresie
 • współpraca z pozostałymi pracownikami firmy
 • kontakt z urzędami, wspólnotami mieszkaniowymi
 • sporządzanie raportów i analiz

Wymagania:

 • doświadczenie w organizowaniu i nadzorowaniu robót budowlanych (warunek konieczny)
 • bardzo dobra znajomość branży materiałów budowlanych i najnowszych trendów w tym zakresie
 • przedsiębiorczość i zdolności organizatorskie
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i zasad sztuki budowlanej (mile widziane uprawnienie kierownika budowy bądź inspektora nadzoru
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne
 • umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole, wysoki poziom zaangażowania i dążenie do osiągania celów, nastawienie na sukces
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. ,,B”

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • niezbędne narzędzia pracy
 • wsparcie zaangażowanego zespołu
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Prosimy o dodanie klauzuli:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą: Niniejszym dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alter Investment S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-895), przy ul. Podwale Grodzkie 5, moich danych osobowych innych aniżeli określone w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy: tj. numeru telefonu, adres poczty elektronicznej i innych danych wynikających ze złożonego przeze mnie podania o zatrudnienie. Ponadto, oświadczam, iż przed wyrażaniem zgody zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że:
mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę;
wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, poniżej przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych będzie: Alter Investment S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-895), przy ul. Podwale Grodzkie 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000566967, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5862298690, REGON: 362019571, kapitał zakładowy w wysokości 696 000,00 zł (wpłacony w całości), adres e-mail: biuro@alterinvestment.pl; nr tel.: +48 734 172 402, dalej: Spółka.W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane?
Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Państwa kandydatury w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Spółce na podstawie umowy o pracę.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania.Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?
Państwa dane będziemy przechowywać przez okres rozpatrywania Państwa podania o zatrudnienie w Spółce, a w okresie dłuższym jedynie wówczas, gdy będzie to wymagane lub dozwolone obowiązującymi przepisami prawa.

Komu możemy przekazać Państwa dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych, w szczególności współpracującym ze Spółką biurom rachunkowym lub firmom informatycznym.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowy jest zgodne z prawem, jeżeli jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w tej sytuacji umowy o pracę).
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę innych danych osobowych aniżeli wskazane w Kodeksie pracy lub wymagane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania jest również Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych?
O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Posiadanie przez Spółkę Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym, koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W razie niepodania przez Państwa danych osobowych, o których mowa w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), rozpatrzenie Państwa podania o zatrudnienie w Spółce nie będzie możliwe, a w konsekwencji nie będzie możliwe zawarcie z Państwem umowy o pracę.

W stosunku do danych osobowych podanych przez Państwa dobrowolnie na podstawie świadomie wyrażonej zgody, Spółka pragnie zwrócić Państwa uwagę, że brak zgody lub jej wycofanie nie będzie podstawą negatywnego traktowania i nie będzie powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Wycofanie Państwa zgody jest bezpłatne i możliwe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z ww. praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny (ul. Podwale Grodzkie 5, 80-895 Gdańsk) lub drogą e-mailową na adres: biuro@alterinvestment.pl

Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wymagania

Oferujemy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą: Niniejszym dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alter Investment S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-895), przy ul. Podwale Grodzkie 5, moich danych osobowych innych aniżeli określone w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy: tj. numeru telefonu, adres poczty elektronicznej i innych danych wynikających ze złożonego przeze mnie podania o zatrudnienie. Ponadto, oświadczam, iż przed wyrażaniem zgody zostałam/zostałem poinformowana / poinformowany, że: mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę; wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Napisz bądź zadzwoń
+48 734-172-402